Beyköy Belediyesi

YAPI RUHSATI

A) Müracat ve Ön İzleme:

İstenen Evraklar:

 1. Mimari Proje
 2. İmar Durumu(Güncel Onaylı)
 3. Tapu(Güncel Onaylı)
 4. Ölçü Krokisi
 5. Projenin kayıt edildiği CD
 6. Yapı Aplikasyon Projesi
 7. Yol Kotu Tutanağı
 8. Kanal Kotu Tutanağı

B) Yapılan İşler:

 1. Mimari projenin güncel onaylı tapu kaydına uygunluğunun kontrolü yapılır.
 2. Ölçü krokisine ve imar durumunu uygunluğunun kontrolü yapılır.
 3. Mimari projenin çizim standartlarına ve 3194 sayılı imar kanununda belirtilen hususlara uygunluğunun kontrolü yapılır.
 4. ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'' hükümlerine göre mimari projede olması gereken hususların kontrolü yapılır.
 5. Mimari projede hatalı ve eksiklikler var ise açıkça belirtilerek düzeltilmek üzere iade edilir.
 6. Proje yukarıdaki hususlara uygun ise Y.İ.B.F alınmasına esas alan hesabı yapılarak ruhsat müracaatı için ilgilisine teslim edilir.
 7. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ruhsat dosyasında bulunması gerekli tüm evraklarla birlikte ruhsat müracaatı yapılır.

C) Ruhsat Dosyasında Bulunması Gerekli Evrak Ve Projeler:

Yapı Denetim Evrakları:

 1. Y.İ.B.F.
 2. Yapı Denetime ait banka dekontu
 3. Yapı denetim izin belgesi(noter tastikli)
 4. Denetçi evrakları(denetçi belgeleri,imza sirküleri,kimlik fot.)
 5. Yapı denetim ile mal sahibi arasında yapılan sözleşme
 6. Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
 7. Yapı denetim taahhütnamesi

D) Yapı Sahibi Ve Arsaya Ait Evraklar:

 1. Dilekçe
 2. Tapu belgesi(güncel onaylı)
 3. Ölçü krokisi(onaylı)
 4. İmar durumu(güncel onaylı)
 5. Yapı sahibine ait kimlik fotokopisi
 6. Varsa ercumen kararları
 7. Ön inceleme evrakları (alan hesabı, dosya kapağı,bakım föyü)

E) Projeler:

 1. Mimari proje(5 adet)
 2. Statik proje(5 adet)
 3. Betonarme hesapları
 4. Elektrik tesisat projesi(5 adet)
 5. Sıhhi tesisat projesi(5 adet)
 6. Telefon projesi(5 adet)
 7. Isıtma sistemine göre: doğalgaz veya kalorifer projesi (5 adet)
 8. Zemin etüdü
 9. Asansör projesi (5 adet)
 10. Yangın Algılama, söndürme ve tahliye projesi (5 adet)

F) Proje ve Fenni Mesul Belgeleri:

 1. Mimar: sicil durum belgesi ve kimlik no, taahhütname, imza sirküleri
 2. İnşaat mühendisi: sicil durum belgesi ve kimlik no, taahhütname, imza sirküleri
 3. Elektrik mühendisi: sicil durum belgesi ve kimlik no, taahhütname, imza sirküleri
 4. Makine mühendisi: sicil durum belgesi ve kimlik no, taahhütname, imza sirküleri
 5. Jeofizik mühendisi: sicil durum belgesi ve kimlik no, taahhütname, imza sirküleri
 6. Harita  mühendisi: sicil durum belgesi ve kimlik no, taahhütname, imza sirküleri

G) Yapı Müteahhidine  Ait Evraklar:

 1. mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme(noterden)
 2. Müteahhide ait ticaret odası belgesi
 3. Müteahhide ait vergi levhası
 4. Şirket imza sirküleri
 5. Müteahhit kimlik fotokopisi
 6. Ticaret Sicil Gazetesi
 7. Taahhütname

Yapı Müteahhidi Ve Şantiye Şefine Ait Evraklar:

 1. Şantiye şefi noter onaylı diploma fotokopisi
 2. Şantiye şefi işe giriş evrakı (SGK'dan)
 3. Şantiye şefi hizmet sözleşmesi
 4. Şantiye şefi Taahhütname

H) Ruhsat İşlemleri İçin Yapılan İncelemeler:

 1. Ruhsat dosyası daha önce ön izleme evraklarında belirtilen hususlara göre ve 05.02.2009 tarih 26778 sayılı resmi gazetede yayımlanan ''Yapı Denetim Yönetmeliği'' esaslarına göre incelenir
 2. Yangın algılama, söndürme ve tahliye projelerinin kontrolü için itfaiyeye görüş sorulur.
 3. Sığınak Projelerinin kontrolü için il sivil savunma müdürlüklerine görüş sorulur.
 4. Statik ve betonarme projeleri '' Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'' de belirlenen hususlara uygunluğu kontrol edilir.
 5. Elektrik, asansör, ısı yalıtım, sıhhi tesisatı ve kalorifer tesisatı projeleri yangın tesisat projeleri ilgili yönetmelik hükümlerine göre ve yapı denetim yönetmeliği proje kontrol formunda belirtilen hususlara göre kontrol edilir.

YAPI DENETİM BİRİMİ

Zemin Etütü İçin Yapılacak İşler:

 1. Her parsel için dosyasına konulacak bir adet zemin etüt raporu hazırlanır.
 2. Yeni bina ve kaçak yapılar için en az bir adet sismik ve bir adet sondaj çalışmasından oluşan(metre kareye göre bu sayı değişir) zemin etüt raporu hazırlatılır.
 3. Ruhsat yenileme ve orta hasarlı yapılar için en az bir adet sismik çalışmadan oluşan zemin etüt raporu hazırlatılır.

Yeni Binalarda İstenecek Evraklar:

 1. Zemin Etüdü
 2. Statik Projeler
 3. Mimari Projeler