Beyköy Belediyesi

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVİ:

Mali Hizmetler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile sair kanunlarda belirtilen Belediye gelir ve giderleriyle alakalı her türlü iş ve işlemleriyle, Belediyemizin finansman, muhasebe ve mali iş ve işlemleriyle ilgili bütün görevlerini yürütmektedir. Bunların belli başlı olanlarını söyle sıralayabiliriz:

 1. Belediyenin Muhasebe İşlemleri
 2. Belediyenin Banka İşlemleri
 3. Belediyenin Ödemelerle İlgili İşlemleri
 4. Belediyenin Finansman İşlemleri
 5. Belediyenin Demirbaş Kayıtlarının Konsolide İşlemleri
 6. Belediye Gelirlerinin Tahakkuk İşlemleri
 7. Belediye Gelirlerinin Tahsilât İşlemleri
 8. Belediye Gelirleriyle İlgili Yoklama ve Kontrol İşlemleri
 9. Mükellef Sicil Kayıt ve Kontrol İşlemleri
 10. Belediyenin Alacaklarının İcra Takibi İşlemleri
 11. Belediyenin Mali ve Ön Mali Kontrolüyle İlgili İşlemleri
 12. Belediye Bütçesinin Hazırlanması ve Takip İşlemleri
 13. Bütçe Kesin Hesabını Hazırlamak
 14. İzleyen İki Yılın Bütçe Tahminlerini de İçeren 2017-2018-2019 Üç Yıllık Bütçe Tahminlerini Hazırlamak
 15. Bütçe Kayıtlarını Tutmak, Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Verileri toplamak, Değerlendirmek, Mali İstatistikleri Ve Bilançoları Hazırlamak.
 16. İdarenin, Diğer İdareler Nezdinde Takibi Gereken Mali İş ve İşlemlerini yürütmek ve Sonuçlandırmak.
 17. Mali Konularda Üst Yönetici Tarafından Verilen Diğer Görevleri yapmak
 18. Personel Maaşlarını Hazırlamak Ve Her Ayın 15’ ine Kadar Banka Hesaplarını Yatırmak
 19. Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Giderlerin Yönetmeliklere Uygun Olarak Muhasebeleştirmek ve Ödemesini Yapmak

b-MÜDÜRLÜĞÜMÜZ’ÜN YETKİ ALANI:

Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediyemiz’ in gelir ve giderleriyle ilgili bütün iş ve işlerinin ifasında; mali konularla alakalı bütün iş ve işlemlerin icrasında mer’i mevzuat kapsamında yetkilidir.

c-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN’ÜN SORUMLULUĞU:

Mali Hizmetler Müdürlüğü, yasalarda yönetmeliklerde ve diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında, görev ve yetkilerinin ifasında Başkanlık Makamına karşı da sorumludur.