Beyköy Belediyesi

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Destek Hizmetleri Müdürü: Yusuf GÜNER

5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ nun 41. Maddesi gereği Kamu idarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı birim faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur. Yönetmelik gereği hazırladığımız faaliyet raporumuzda yetki, görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açıklamalı olarak sunulmuştur.Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilgilerinize arz ederim.

I- GENEL BİLGİLER
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

Müdürlüğümüz görevleriyle ilgili işlerin yapılmasında mer’i mevzuat dahilinde yetkilidir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ilgili mevzuat çerçevesinde Belediyemize ait; İdari İşler, İhale, Akaryakıt Alımları, Hizmet Binası Temizlik Hizmetlerini yürütmekle görevlidir. Müdürlüğümüz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında, Belediye Başkanına / Başkan Yardımcılarına karşıda sorumludur.

B- İdareye ilişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Destek hizmetleri Müdürlüğü Kültür Mahallesi, 2. Cadde No: 2 81600 Beyköy/DÜCE adresinde bulunan Belediye hizmet binası 2. Katında hizmet vermektedir.
a. Hizmet Araçları: Müdürlüğümüz hizmetlerini yapacak hiçbir araç yoktur.

b. Hizmet Birimleri: Müdürlüğümüzde hizmetlerin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri aşağıda sunulmuştur.

Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler:

Beyköy Belediyesine ait Genel Hizmet Binası, İşyeri ve Sosyal – Kültürel tesis bulunmaktadır.

Ulaşım Araçları ve İş Makineleri

Ulaşım aracı olarak Beyköy Belediyesine ait 27 ulaşım aracı ve iş makinesi bulunmaktadır.

Beyköy Belediyesine ait Toplam 26 Adet araç Resmi araçlardan 20 Adedi 10 yaş ve üzerindeki araçlar; yaşı itibariyle çok arıza yapmakta ve bakım ve onarım bedelleri Belediye Bütçesini oldukça zorlamaktadır. 10 Yaş ve üzeri araçları hurdaya çıkarılması Belediye Bütçesini rahatlatacaktır.