Beyköy Belediyesi

2017 YILI EKİM AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ.

SECiM DONEMI : 6
Toplanti Tarihi ve Sayısı: 02.10.2017-9
Toplanti saati :17:30
Birleşim/Sayı : 1.1 – (25)

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Ekim ayı meclis toplantısı birinci birleşimini yapmak üzere 02.10.2017 Pazartesi günü saat 17.30 da Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda,  Belediye Başkanı Osman KILIÇ başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

Başkan- Açılış ve yoklamada; Toplantı yeter sayısı olduğundan oturuma başlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki meclis toplantısına ait Meclis tutanak özeti okundu. Meclis Tutanak Özeti Üyelere dağıtımı yapıldı. Tutanak Özeti Oybirliği İle kabul edildi.

Başkan- Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Başkanlığımıza verilen ve gündeme alınması istenilen konular varsa oylayarak gündeme alacağız.

Gündem ve Özeti:
Başkan- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.10.2017 tarihli ve E.456 sayılı Uygulama İmar Planları ile ilgili teklif yazısının gündeme alınmasını ve görüşülmesi, EK GÜNDEM olarak OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu ve dinlediniz. Söz konusu olan 648, 650 parsellerin güneyinde ve 646 nolu parselin kuzeyinde kadastro yol boşluğu bulunduğu ve bu konuma 7 metre genişliğinde imar yolu eklenmesi teklifinin mevcut yapılaşmadan dolayı uygun olmayacağından kabul edilmemesine, mevcut kadastro yol boşluğunun parsel sahiplerine satılması ve bununla ilgili iş ve işlemleri yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi, OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Başkan- Belediye Meclisince yapılan 2017 Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında 1 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Osman KILIÇ                     Abdurrahman KUL                Abdulhamit USTA
Meclis Başkanı                       Meclis Kâtibi                          Meclis Kâtibi
(İmza)                                        (İmza)                         (İmza)