Beyköy Belediyesi

2017 YILI TEMMUZ AYI 1. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ

SECiM DONEMI : 7
Toplanti Tarihi ve Sayısı: 03.072017-7
Toplanti saati :18:30
Birleşim/Sayı : 1.1-(20-21-22)

 

Belediyemiz Meclisi, 2017 yrI Temmuz ayr meclis toplantrsr birinci birlegimini yapmak iizere 03.07.2017 Pazartesi giinti saat

18.30 da Belediye Hizmet Binasrndaki Meclis Salonunda, Belediye BafkanrOsman xlLlC batkanftgrnda toplandr. Batkan[k

Divanr yerinialdt.

Batkan- ACrhl ve yoklamada; Toplanh yeter sayrsr olduEundan oturuma batlandr. Gtindem maddelerinin B6riisiilmesine

Eeemeden 6nce blr onceki meclis toplantrsrna ait Meclis tutanak 6zetiokundu. MeclisTutanak ozetl Uyelere daBtttmt

yaprldr. Tutanak dzeti OybirliEi ile kabul edildi.

BaSkan- GEndem maddelerinin goriiliilmesine gegmeden 6nce Ea9kanftErmrza verilen ve giindeme alnmast istenilen konular

varsa oylayarak g0ndeme alacagrz.

GUNDEM

1-Ek odenek verilmesi. OytokluEu ile kabul edildi.

2-iller Bankasrna Yetki Verilmesi. (ilave Sayrsal Halihazrr Harita Yaprmr) OyCokluEu lle kabuledildl.

3-imar Planrna Plan Notu Eklenmesi. lmar Komisyonuna havalesi OybirliEi ile kabuledildi.

Belediyemiz Meclis Toplantrsrnda(birinci birlesim) 20 nolu karardan 22 no'ya kadar 3 adet karar altnmtgttr.

Gtindemde g6riigUlecek bagka konu bulunmadrtrndan 2.BirleSimi 12 Temmuz 2017 Cartamba giinai saat 17.00'

de yapmak Uzere toplantrya son verildi.