Beyköy Belediyesi

2017 YILI KASİM AYI 2. BİRLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETİ

SEÇİM DÖNEMİ                :  6

Toplantı Tarihi ve Sayısı  :  13.11.2017 -10.2

Toplantı Saati                    : 17.30

Birleşim/Karar Sayısı        :  2.1 – (29-30-31)

Belediyemiz Meclisi, 2017 yılı Kasım ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini yapmak üzere 13.11.2017 Pazartesi günü saat 17.30 da Belediye Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda,  Belediye Başkanı Osman KILIÇ Başkanlığında toplandı. Başkanlık Divanı yerini aldı.

Başkan- Açılış ve yoklamada; Toplantı yeter sayısı olduğundan oturuma başlandı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce bir önceki meclis toplantısına ait Meclis tutanak özeti okundu. Meclis Tutanak Özeti Üyelere dağıtımı yapıldı. Tutanak Özeti Oybirliği İle kabul edildi.

Başkan- Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Başkanlığımıza verilen ve gündeme alınması istenilen konular varsa oylayarak gündeme alacağız.

GÜNDEM

1- Bütçe Komisyon Raporu (2018 Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifeleri)

2- İmar Komisyon Raporları (2 adet)

1- Bütçe Komisyon Raporu :Bir önceki birleşimde Bütçe Komisyonuna havalesi yapılan 2018 Yılı Bütçesi ve Gelir Tarifeleri komisyondan geldiği şekli ile kabul edilerek, 2018 Yılı Bütçesi 6.615.000.00.-(Altımilyonaltıyüzonbeşbin) ¨ olarak öngörülmüş olup, Oybirliği ile kabul edildi.

2-  1-İmar Komisyon Raporu : İmar Plan Revizyonu (Beyköy 233 hektar alanda çalışma yapılması)

İmar Komisyon Raporunda Oybirliği ile karara bağlanan; Beyköy, mevcut imar planı sınırı içerisinde kalan 233 hektar alanda, son dönemlerde imar planı değişikliği konusunda yaşanan yoğun taleplerin gelmesi ve bu taleplerin nüfus artışına bağlı olarak donatı alanlarında düzenleme gerektirmesi nedeniyle, alanın bir bütün olarak yeniden düzenlenmesinin, daha yaşanabilir sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak açısından daha doğru olacağı öngörülmüş olup, kamu yararı gözetilerek bütüncül bir çalışma yapılması amacıyla; söz konusu alanda, Plan Revizyonunun yapılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih onaylı, İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna istinaden, İlgili alanda hazırlanmış 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarının,

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 17.07.1986 gün ve B-09-B01/99 sayılı Genelgesi gereğince; 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre İmar Komisyonu Raporunun aynen kabulünü ve ONANMASI  OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

2- İmar Komisyon Raporu; Plan Tadilat Talebi (Büyükaçma 90,95,96,108 parseller)

İmar Komisyon Raporunda; Beyköy, 90, 95, 96 ve 108 nolu parsellerde hazırlanan plan tadilat talebi, 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave Uygulama İmar Planında değişikliği ve ekleri komisyonunca incelenerek, yukarıda açıklanan çalışmada 90, 95, 96 ve 108 nolu parsellerin hisseli tapular olduğu ve talep edilen plan tadilatın parsellerin hissedarlarından muvafakat alındıktan sonra bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesi ile ilgili imar komisyon raporunun aynen kabulü OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Belediyemiz Meclis Toplantısında (2.birleşim) 29 nolu karardan 31 no’ ya kadar 3 adet karar alınmıştır.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya(birleşime) son verildi.

Osman KILIÇ                                                  Abdurrahman KUL                                                    Abdulhamit USTA

Meclis Başkanı                                               Meclis Kâtibi                                                             Meclis Kâtibi

(İmza)                                                              (İmza)                                                                         (İmza)