Beyköy Belediyesi

30 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI YARDIMCI PERSONEL ALINACAKTIR

e-Posta Yazdır PDF

İlan Süresi

:

21

Yasal Kapsam

:

13 b/3

İlan Süresi için Yaklaşık Maliyet

:

3 adım 234.251,00 - 1.789.213,00
Ortak Alım

:

Hayır

Sınır Değer

:

İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına eşit ya da üstünde

 

30 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI YARDIMCI PERSONEL ALINACAKTIR

BEYKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

30 Kişilik Personel Çalıştırmasına Dayalı Yardımcı Personel hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/538281

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kültür Mahallesi 2.Cad. No:2 Beyköy 81600 Beyköy DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

3805526270 - 805526274

c) Elektronik Posta Adresi

:

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

30 KİŞİLİK PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI YARDIMCI PERSONEL HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yerler

:

Beyköy Belediyesi Sınırları ile Mücavir Alan Sınırları Dahilinde

c) Süresi

:

İşe Başlama tarihi 01/01/2018, işin bitiş tarihi 31/12/2018


3-İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Beyköy Belediyesi Meclis Salonu Kültür Mahallesi 2. Cadde No: 2 81600 Beyköy/DÜZCE

b) Tarihi ve saati

:

23.11.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamındakesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olamamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde Gerçekleştirilmiş Akaryakıt Alım İşleri Benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beyköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Beyköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.