Beyköy Belediyesi

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi ve 5108 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.Maddesi gereği Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 2016 Yılı Birim faaliyet raporu aşağıda sunulmuştur. Yetki, görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açıklamalı olarak sunulmuştur. Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bilgilerinize arz ederim.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 657 Sayılı Kanun ve 5393 Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, yaptığı iş ve işlemlerden dolayı, Belediye Başkanına, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve genelgelere karşı sorumludur.

I- GENEL BİLGİLER BELEDİYE MECLİSİ

Belediye Meclisimiz 9 meclis üyesi ve Başkan olmak üzere toplam 10 kişidir.

BELEDİYE NORM KADRO

10.04.2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik Gereğince; Beyköy Belediyemiz D-4 (19. Sırada) grubuna alınmıştır. Buna göre;

Belediyemizde Belediye Başkan Yardımcısı ile Yazı işleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü olmak üzere 6 adet birim müdürlüğü bulunmakta ve 2 adedi doludur. 54 adet Memur Kadrosu Mevcut olup, memur kadrolarında Belediye Başkan Yardımcısı (Mali Hizmetler Müdür V.) Ahmet CESUR, Destek Hizmetleri Müdürü Yusuf GÜNER, Şef Dilek AKDEMİR, Zabıta Memuru Vedat RİZELİ, Şef Hasan DEMİRCİ, Tahsildar Duygu ÖZGÖNÜL, Memur Bahar AYDIN, Tekniker Berna ÖZCAN, Tekniker Fatih OCAK, olmak üzere 9’ u doludur.

Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden Sözleşmeli Harita Mühendisi Çalıştırılmasına karar verilmiş ve 1 adet Sözleşmeli Harita Mühendisi çalıştırılmasına başlanmıştır.(Hasan SEÇKİN)

Norm Kadro Standartları Cetveline göre Beyköy Belediyemize 27 adet Sürekli İşçi Kadrosu verilmiş olup, 5620 Sayılı kanuna göre sürekli işçi kadrosunda 8 işçi kadrosu ile çalışmaya devam edilmiştir.

Belediyemizde 2016 yılında 9 adet Memur istihdam edilmiştir.

Belediyemizde 2016 yılında 9 adet Memur, 1 Sözleşmeli Personel, 8 Daimi İşçi ve 28 kişi hizmet alımı suretiyle toplam 46 çalışan personel ile çalışmalara devam edilmiştir.

Beyköy Belediyemizde işçi ve memur personel yetersizliği bulunmakta görevler yerine getirilirken sıkıntılar yaşanmaktadır. Hizmet alımı ile İşçi istihdam edilmekte ve memurlar için görev ayrılığı ilkesi yerine getirilmek maksadıyla çeşitli görevlendirmeler tesis edilerek hizmetler yürütülmektedir.

B-Birimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğümüz, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı D.M.K, 5018 Sayılı Kanun, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı SSK Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi grev ve Lokavt Kanunu ile bunlara dayanarak çıkacak yönetmelik ve genelgeler çerçevesindeki mevzuat hükümleri doğrultusunda İdari Yürütme Oranıdır;

Belediyemizde çalışan işçi ve memurların özlük hakları ile daha önce çalışmış ve çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin yanı sıra, Belediyemizde istihdam edilmekte olan tüm personelin (memur, işçi ve kadro karşılığı sözleşmeli ve hizmet alımı kapsamında çalışanların yazışmaları ) ilk işe alınışından; emekliliğe kadar olan tüm özlük, sicil ve disiplin işlemleri yürütülmekte, kadro çalışmaları yapılarak kadro ihdas, atama, derece ve unvan değişiklikleri hazırlanmaktadır.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu hakkında çıkan tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde memur izin takip işlemleri, emeklilik veya işten ayrılma işlemleri, terfi ve görev yeri değişiklik işlemleri, disiplin işlemleri, gerekli yazışma ve raporlama işlemlerini yapmaktadır.

 1. Memur personelin her türlü özlük işleri zamanında ve hak kaybına meydan verilmeden yerine getirilmesi.
 2. Tüm personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama, geçici görevlendirme ve mahkeme yazışmaları işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve başlayış işlemlerinin yapılması.
 3. Tüm personelin fasılalar ile düzenlenmiş olan özlük dosyasında ve özel bölümde muhafazası gereken evrakların arşiv yönetmeliğine uygun olarak arşivlenmesi.
 4. Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listelerin takibi, onaylarının alınması. Maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti.
 5. Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, v.b.) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerinin yapılması.
 6. Memur personelin hizmet belgelerinin düzenlenmesi. Borçlanma ve intibak (SSK, Bağ-kur, Tahsil değişikliği, Askerlik süresi ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerinin yapılması.
 7. Belediyemizden ayrılan personelin (Nakil, Emeklilik, Vefat, İstifa vb.) Özlük dosyalarının arşivlenerek muhafaza edilmesi.
 8. Memur personelin Hizmet Sendikaları üyelik işlemlerinin ve bildirimlerinin yapılması.
 9. Personelin Açıktan atanma, kadro ihdası ve Kadro derece unvan değişiklikleri işlemlerinin yapılması.
 10. Memur personelin yıllık izin işlemleri ile sıhhi rapor ve sağlık kurulu raporlarının izin onaylarının alınması ve izin takip cetvellerine işlenmesi. Ocak ayı içinde tüm personelin izin durumu çıkarılarak Müdürlüklerine bildirilmesi.
 11. Daimi İşçi kadrosu ve Hizmet Alımı(ihale) kapsamında çalışan personelin bağlı olduğu Müdürlüğü tarafından planlanan ve programlanan şekilde personelin yıllık izin işlemleri ile sıhhi rapor ve sağlık kurulu raporlarının izin onaylarının alınması ve izin takip cetvellerine işlenmesi.
 12. Memur ve İşçi dolu boş kadro cetvellerinin güncellenerek muhtelif tarihlerde Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilmesi.
 13. Yeni işe alınan, işten ayrılan personelin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin internet ortamında yapılması ve yazışma ile kuruma gönderilmesi.
 14. İş-Kur’a aylık işçi personel çizelgesi her ay internet ortamında göndermektedir.
 15. Staj yapmak için müdürlüğe müracaat eden lise ve yüksekokul öğrencilerinin staj dilekçelerini kabul ederek, staja başlayacak öğrencilerin görevlendirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 16. Müdürlükler tarafından gönderilen yıllık izin, mazeret izin ve ücretli, ücretsiz izinlerin izin çizelgelerine işlenmesi.
 17. Müdürlüğün memur ve işçi gelen-giden evrak kayıtlarının e-belediyecilik (SAYSİS) sisteminden yapılması ve zimmet defterlerinin tutularak, zimmet karşılığı ilgili birimlere tesliminin sağlanması.
 18. Personel kimlik kartlarının hazırlanması.
 19. İlgili Bakanlık ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından takibi yapılan Hizmetiçi Eğitim programları ve diğer eğitimlerin planlanarak organize edilmesi.
 20. Kamu istihdamı ile ilgili çizelgelere hazırlanarak Valilik Makamına gönderilmesi.
 21. Memur personelin özlük hakları ve maaşları ile ilgili Yan Ödeme Kararname Cetvelleri hazırlaranarak Valilik Makamına Gönderilmesi.
 22. Memur personelin Mal Beyannameleri ve Aile Yardım Beyannameleri alınması.
 23. Memur Personelin düzenli bir şekilde özlük ve her türlü bilgi ve veri girişleri Sosyal Güvenli Kurumu Hitap Takip Programına güncel girilmesi.
 24. Memur ve Daimi İşçi Kadroları ile veri girişleri düzenli olarak Devlet Personel Başkanlığı DPB E Uygulamaları bölümüne girişleri yapılmaktadır.3 aylık dönemler halinde DPBaşkanlığına yazılı olarak gönderilmesi.
 25. Daimi İşçi Kadrosunda bulunan personelin sağlık raporları Sosyal Güvenlik Kurumu E-SGK Uygulama bölümünden veri girişlerinin yapılması.
 26. İş Güvenliği Hizmetleri ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı girişleri yapılması.
 27. Tüm Personellerin bilgileri (SAYSİS) programına girişleri yapılması.
 28. Dijital Arşiv, EBYS-E Yazışma, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi(KAYSİS) programlarına giriş yapılması.
 29. Kimlik Paylaşım Sistemi İşlemleri yapılması.
 30. Personel ile ilgili Aylık yazıların yazılması ve gönderilmesi.
 31. İş Güvenliği Kanunu ile ilgili eğitimlerin verilmesini sağlamak.
 32. Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan değişikliği sınavı açtırılarak personelin kadro değişiklik işlemlerinin tamamlanması.
 33. Başkanlık tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

C- BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

a) Birimin Fiziksel Altyapısı:

Müdürlüğümüz, Belediyemiz hizmet binasının 2.katında Personel İşleri olarak Yazı İşleri Müdürlüğü odasında hizmet vermektedir.

b) Birim İçi Organizasyon Yapısı

BELEDİYE BAŞKANI Osman KILIÇ

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

YAZI İŞLERİ PERSONELİ Dilek AKDEMİR (ŞEF)

c) Birimin Bilgi ve Teknolojik Kaynakları:

Müdürlüğümüzde, Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 1 Adet Masaüstü Bilgisayar Belediyemizin otomasyon programına bağlı olarak ofis programları kullanılmaktadır. 1Adet yazıcı, 1 Adet tarayıcı kullanılmaktadır.

d) Birimin İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüzde, Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Dilek AKDEMİR ve Meslek Lisesi Stajyer Öğrenci ile iş ve işlemler yapılmaktadır.

e) Sunulan Hizmetler

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü iş ve işlemleri Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılmaktadır.

 1. 2016 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi kapsamında yeni 1 adet sözleşmeli Mühendis, alınarak hizmet sözleşmesi düzenlenerek ilgili Bakanlığa bilgi verilmiştir.
 2. Memurların özlük işlemleri (kademe ilerlemeleri, derece terfileri, , yıllık, mazeret, sağlık ve ücretsiz izinleri, SGK, Bağ-Kur hizmet intibakları, tahsil intibakları, hizmet belgeleri, mahkeme yazışmaları, pasaport işlemleri ) yapılmıştır.
 3. Belediye Otomasyon sistemi ile SAYSİS programına işçi-memur ve hizmet alımı ihale kapsamında çalışanların personel özlük, adres bilgileri girişi yapılmıştır.
 4. Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı açılarak 1 Adet Şef 3 dereceli kadroya atama işlemleri yapılmıştır.
 5. Belediyemiz Norm Kadroda bulunan Belediye Başkan Yardımcılığı Kadrosuna Ahmet CESUR’un ataması yapılmıştır.
 6. 02.04.2015 Tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete Belediye Norm Kadro Değişikliği kapsamında 1 adet 5 Dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun 3 Dereceli Zabıta Memur Kadrosu ile Meclis Kararı ile değiştirilmiştir.
 7. Emekli olan 1 adet işçinin kıdem ve ihbar tazminatı işlemleri yapılmıştır. SGK sitesinden işçi çıkış işlemleri ve Türkiye İş Kurumu sitesinden iş gücü çizelgeleri doldurulmuştur.
 8. 2016 yılında Memur ve Sözleşmeli Personel görevleri ile ilgili seminerlere katılımı sağlanmıştır.
 9. Memur personelin 2016 yılına ait Mal Beyannameleri ve Aile Yardım Beyannameleri alındı.
 10. Dış kurumlara aylık olarak bildirilen yazıları yazıldı.
 11. Tüm personelin İzin İşlemleri yapıldı.
 12. Teknik Personel sözleşme işlemleri yapıldı.
 13. Kurum içi ve kurum dışı yazışmalar yapıldı.
 14. Memur yıllık yan ödeme, özel hizmet tazminat cetvelleri hazırlanarak Valiliğe onaya gönderildi. Onay sonrası Mali Hizmetler Müdürlüğüne 1 âdeti teslim edildi.
 15. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili 2016 yılı sözleşmesi KONURALP OSGB ile imzalanmış olup, her ay düzenli olarak iş güvenliği ile ilgili iş ve işlemler, arazi çalışmaları yapılmıştır.
 16. Memur Personel özlük bilgileri her ay düzenli olarak HİTAP SGK veri girişleri yapılmıştır.
 17. Memur ve Daimi İşçi Personel verileri ve kurum kadro bilgileri her ay düzenli olarak Devlet Personel DPB E Uygulamaları bölümüne girişleri yapılmıştır.
 18. Her ay İŞKUR veri girişleri yapılmıştır.
 19. Fen İşleri bünyesinde çalışan Daimi İşçi, Hizmet Alımı(ihale kapsamında) personel özlük bilgileri, izinleri, raporları ve görevlendirmeleri Fen İşleri Müdürlüğü sorumlusu (Fatih OCAK) tarafından hazırlanarak tarafımıza verildiğinde gerekli evrak yazışmaları ve veri girişleri Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

II- AMAÇ VE HEDEFLER

A- Birimin Amaçları ve Hedefleri

 1. Norm kadroya uygun personel istihdamının sağlanması.
 2. Personel programına entegrasyonun tamamlanması.
 3. Personel arşivinin dijital ortama aktarılmasının sağlanması.
 4. Belediye personelimizin motivasyon düzeyinin arttırılmasına yönelik aktiviteler düzenlenmesi.
 5. İdareci personele yönelik mesleki güncel mevzuat içerikli hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi.
 6. Eğitim talep ihtiyacının tedariki ve eğitim planının hazırlanması.
 7. Memur personele yönelik mesleki güncel mevzuat içerikli hizmet içi eğitimlerin verilmesi.
 8. Görevde Yükselme Eğitimi ve Unvan değişikliği sınavı açtırılarak personelin kadro değişiklik işlemlerinin tamamlanması.
 9. Personel yıllık izin taleplerinin otomasyon sisteminden takip edilmesi.
 10. Memur personelin mesleki seminerlere katılımının sağlaması.
 11. Birim arşivinin yeniden düzenlenerek Standart Dosya Planı sistemine geçilmesi.
 12. Dijital ortama geçilmesi
 13. Kurumsal Yönetimin etkin, verimli, kaliteli, şeffaf yönetimini sağlamak.
 14. Kurumsal iletişimi hedef kitleye etkin ve sağlıklı iletişimi sağlamak.
 15. Birimler arası ve birim içi koordinasyonun sağlanması.
 16. Birimlerde personel eksikliklerin giderilmesi.

III –FAALİYETLERİMİZ
V -FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A-MALİ BİLGİLER
1. Bütçe ve Gider Durumu: Müdürlüğe ait Bütçe ve Harcama Birimi yoktur.

IV –KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Üstünlükler

 1. Kanun ve mevzuatlar konusunda personelin tecrübe ve bilgi sahibi olması.
 2. Süreçleri etkin ve verimli yönetmek.
 3. Süreklilik arz eden işlerde zamanı ve süreci verimli kullanmak.
 4. Personelin Beldeyi iyi tanıyor olması.
 5. Personelin tecrübeli olması.

B-Zayıflıklar

 1. Personel eksikliği
 2. Birimlerdeki personellerin hizmetiçi eğitimlerin düzenli verilememesi.
 3. Personel özlük işlerinin birime süresinde ve zamanında yazılı ve sözlü verilmemesi.
 4. Personel görevlendirmeleri eksik yapılması ve yazılı verilmemesi.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Belediyemiz birimleri personelinin; gelişen ve değişen bilgisayar teknolojisinden daha iyi faydalanılabilmesi ve birim hizmet konulan hakkında, hizmet içi eğitim kurslarına gönderilmesi verimliliği daha da artıracaktır.
Belediyemiz faaliyetlerine amaç ve politikalarına, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; Kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanılmasını iç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerini asgariye indirilmesi için Müdürlük olarak gerekli önlemleri alarak halkın refah ve huzuru için çalışmalarına devam etmektedir.

Belediye Birimleri ve personeli arasında iletişim ve koordinasyonun yeteri anlamda sağlanması ve hizmet kalitesinin arttırılması.
Belediyenin hizmet ifasında üstün ve zayıf yönleri göz önüne alınarak, verimliliğin yükseltilmesi çalışmaları yapılmaktadır.